VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 platné pre webovú stránku www.salviakornati.sk

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu na webovej stránke www.salviakornati.sk (ďalej len “E-shop¨) je Oľga Danková so sídlom Mieru 1332/8, 95501 Topoľčany, IČO: 33144729  zapísaná v Okresnom úrade v Topoľčanoch.
Číslo živnostenského registra: 406-3320
(ďalej len “predávajúci¨). 

2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP¨) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim v súlade s platnými právnymi predpismi, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru na E-shope. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom E-shopu. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.

3. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodávke tovaru a reklamáciách vád tovaru sa primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov SR, a to najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

4. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní kúpnej zmluvy v rámci svojej podnikateľskej, obchodnej alebo profesijnej činnosti.

5. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom objednávkového formulára na E-shope, prípadne e-mailom.

6. Objednávkou sa rozumie kompletne vyplnený a elektronicky odoslaný objednávkový formulár prostredníctvom internetového systému na E-shope. Za objednávku sa taktiež považuje e-mail s kompletnými náležitosťami objednávkového formuláru, ktorý bol doručený na e-mailovú adresu predávajúceho.

7. Tovarom sa rozumejú všetky produkty nachádzajúce sa v aktuálnej ponuke E-shopu.

II. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Kúpa tovaru je realizovaná na základe vyplnenia a odoslania elektronickej objednávky kupujúcim, pričom objednávka musí byť odsúhlasená predávajúcim, inak zmluvný vzťah nevznikne.


Objednávka musí obsahovať najmä údaje o kupujúcom (meno, priezvisko, fakturačnú adresu, dodaciu adresu - ak nie je totožná s fakturačnou adresou, e-mailovú adresu), názov a množstvo objednaného tovaru, spôsob doručenia a platby za tovar.


Kupujúci je povinný pred odoslaním objednávky cez E-shop oboznámiť sa s platnými VOP predávajúceho a potvrdiť túto skutočnosť odkliknutím príslušného políčka v objednávkovom formulári.


K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia o prijatí objednávky, ktoré predávajúci odošle kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Kupujúci je týmto zároveň informovaný aj o pridelenom evidenčnom čísle jeho objednávky, pričom toto číslo uvádza pri úhrade a následnej komunikácii s predávajúcim. Týmto okamihom vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti.


Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania, a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a náklady na jeho dodanie (poštovné, prepravné).


Kupujúci je povinný skontrolovať údaje uvedené v doručenom písomnom potvrdení o prijatí objednávky, a v prípade zistenia nezrovnalostí, týkajúcich sa jeho údajov alebo objednaného tovaru, bezodkladne oboznámiť o týchto skutočnostiach predávajúceho formou odoslania e-mailovej správy na adresu: info@salviakornati.sk


Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je predávajúci povinný prijať.


Kupujúci má právo stornovať odoslanú objednávku do doby expedície tovaru, a to prostredníctvom e-mailovej správy odoslanej na adresu: info@salviakornati.sk Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť nasledovné údaje: číslo objednávky, meno kupujúceho a e-mail uvedený v objednávke. Zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť poukáže predávajúci v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky na bankový účet určený kupujúcim.


V prípade, že ku stornovaniu objednávky dôjde v čase, kedy už bol objednaný tovar expedovaný, môže predávajúci od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s expedíciou tovaru.


Kupujúcemu nevzniká nárok na uzatvorenie kúpnej zmluvy, pričom predávajúci má právo odmietnuť objednávku aj bez uvedenia dôvodu.

III. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Kúpna cena tovaru platná v čase odoslania objednávky je uvedená v aktuálnej ponuke E-shopu, a jeho cena je vždy uvedená aj v potvrdení o prijatí objednávky. Kúpna cena pri každom tovare je konečná, avšak nezahrňuje náklady na jeho dodanie. Všetky ceny tovarov v E-shope sú uvedené v mene EUR.


Predávajúci si vyhradzuje právo upravovať ceny tovarov uvedené na E-shope, pričom nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na E-shope. Úprava ceny sa nevzťahuje na tovar, ktorý si už kupujúci objednal.


Prípadná zvýhodnená/akciová cena tovaru je platná len počas doby trvania aktuálnej akcie, alebo do vypredania zásob tovaru.


Jednotlivé zľavy, akcie a darčekové poukazy nie je možné kombinovať, pri nákupe je možné využiť len jednu zľavu - najvýhodnejšiu pre kupujúceho.


Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu a to jedným z nasledujúcich spôsobov, z ktorých si môže vybrať pri vypĺňaní objednávkového formulára:
- bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho pred dodaním tovaru,
- dobierkou: platbou v hotovosti/platobnou kartou pri preberení tovaru.


Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom dodania tovaru kupujúcemu.


Pri bezhotovostnom prevode na bankový účet predávajúceho je kupujúci povinný zadať identifikačné údaje, a to najmä správny variabilný symbol. V prípade, že kupujúci zadá pri platbe variabilný symbol nesprávne, môže to mať za následok, že platba nebude priradená k jeho objednávke a dodacia lehota sa tým predĺži.


Pri úhrade kúpnej ceny formou dobierky sa kupujúci zaväzuje uhradiť aj príslušný poplatok, ktorého výška závisí od vybraného spôsobu doručenia tovaru. Presná výška poplatku je uvedená v CENNÍKU DOPRAVY a taktiež aj v potvrdení o prijatí objednávky.


Kupujúci je povinný uhradiť súčasne s kúpnou cenou tovaru aj náklady na dodanie tovaru (poštovné, prepravné) podľa aktuálneho cenníka predávajúceho, ktorý je platný v čase objednania tovaru. Informácia o výške nákladov na dodanie tovaru je kupujúcemu poskytnutá aj v rámci procesu objednávania tovaru v objednávkovom formulári.

IV. DODACIE PODMIENKY

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v zmysle uzavretej kúpnej zmluvy a za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve a v súlade s platnými VOP.


Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie.


Dodacia lehota je závislá od dostupnosti tovaru na sklade predávajúceho a taktiež od vybraného spôsobu jeho doručenia do miesta dodania. Objednaný tovar, ktorý je bežne dostupný na sklade (tovar skladom) je expedovaný v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 pracovných dní od písomného potvrdenia objednávky predávajúcim (v prípade dobierky), resp. od pripísania kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho (v prípade bezhotovostnej platby vopred).


Predávajúci si vyhradzuje právo meniť lehoty dodania tovaru v prípade dodatočných požiadaviek zo strany kupujúceho, ak tieto boli predávajúcim akceptované.


Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne. O tejto situácii, vrátane predpokladaného termínu dodania tovaru, bude kupujúci bezodkladne upovedomený e-mailom alebo telefonicky.


Ak predávajúci nemôže objednaný tovar kupujúcemu dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a  vrátiť mu zaplatenú kúpnu cenu tovaru najneskôr do 14 dní, ak sa nedohodnú inak.


V prípade predobjednávok/predpredaja tovaru predávajúci uvádza predpokladaný termín expedície tovaru, pričom tento termín nie je záväzný.


Spoločne s tovarom obdrží kupujúci aj daňový doklad - faktúru, ktorá zároveň slúži ako záručný list.


Predávajúci doručí tovar kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo Slovenskej pošty - v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou s kupujúcim.


Aktuálne ceny dopravy/poštovného, ako aj informácie o obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania, sú dostupné v CENNÍKU DOPRAVY, ktorý je uverejnený na E-shope.


Miestom dodania tovaru je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávkovom formulári ako dodaciu (adresu dodania).


Dodanie tovaru je uskutočnené odovzdaním tovaru kupujúcemu, alebo ním splnomocnenej osobe, resp. odovzdaním tovaru prepravcovi.


V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti predávajúcemu späť, predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru. Prípadné náklady na opätovné dodanie tovaru kupujúcemu znáša kupujúci.
Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný, kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne, a to len za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné.


Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať zásielku - či nebol poškodený obal zásielky a či mu bola dodaná kompletná zásielka. V prípade neúplnej alebo poškodenej zásielky je nutné s dopravcom spísať škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať predávajúcemu e-mailom alebo poštou. Všetky neskôr oznámené vady, poškodenia, či reklamácie dodaného množstva a kvality tovaru, ktoré bolo možné zistiť pri prevzatí tovaru, nemusia byť zo strany predávajúceho akceptované.

V. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi SR, najmä zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, Občianskym zákonníkom a ďalšími platnými právnymi predpismi.


Na všetky produkty z ponuky E-shopu sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja, pričom záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.


Predávajúci zodpovedá iba za tie vady tovaru, ktoré má tovar v čase jeho dodania kupujúcemu, a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej dobe. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak tieto boli spôsobené kupujúcim, príp. tretími osobami.


V prípade zistenia vady tovaru je potrebné uplatniť reklamáciu bezodkladne u predávajúceho na e-mailovej adrese: info@salviakornati.sk, alebo poštou na adrese: Oľga Danková Mieru 1332/8 Topoľčany 95501. Reklamovaný tovar sa odporúča zaslať formou doporučenej zásielky (v žiadnom prípade nie na dobierku), spoločne s vyplneným reklamačným formulárom a fotokópiou daňového dokladu - faktúry. Poštovné poplatky, poplatky za doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.


Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený, alebo bol zničený neodbornou manipuláciou zo strany kupujúceho.


Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu do 48 hodín od prevzatia zásielky, a to formou e-mailu alebo poštou. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia tovaru nemusia byť predávajúcim uznané.


O prijatí reklamácie a reklamovaného tovaru bude kupujúci informovaný formou e-mailu alebo telefonicky, a zároveň mu bude navrhnutý spôsob vyriešenia reklamácie. Rovnako bude informovaný aj o vybavení reklamácie.


Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej uplatnenia.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

V zmysle zákona 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:

  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

Spotrebiteľ o svojom uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy informuje predávajúceho písomne (poštou alebo e-mailom), pričom v oznámení o odstúpení od zmluvy uvedie číslo objednávky, meno a priezvisko, telefonický alebo e-mailový kontakt, a číslo bankového účtu na účely vrátenia finančných prostriedkov. Kupujúci má možnosť použiť formulár, ktorý mu bol zaslaný e-mailom s potvrdením objednávky, a zároveň mu je kedykoľvek k dispozícii aj na E-shope predávajúceho. Odstúpenie od zmluvy musí byť odoslané najneskôr posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci je povinný zakúpený tovar vrátiť späť na adresu predávajúceho: Oľga Danková, Mieru 1332/8, Topoľčany 95501, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy, pričom náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Zakúpený tovar by mal byť vrátený v pôvodnom, nepoškodenom obale, nepoužívaný, kompletný, nepoškodený a spoločne s fotokópiou daňového dokladu - faktúry a vyplneným formulárom. Tovar na vrátenie sa odporúča zaslať formou doporučenej zásielky (v žiadnom prípade nie na dobierku).

Predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu tovaru vrátane nákladov na doručenie tovaru k spotrebiteľovi, a to najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak za podmienky, že vrátený tovar bol predávajúcemu doručený späť, resp. kupujúci preukáže jeho odoslanie predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

  • ak pri bezhotovostnej platbe vopred na bankový účet predávajúceho kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky,
  • ak si kupujúci neprevezme objednaný tovar v dohodnutom termíne alebo v stanovenej odbernej lehote.

Odstúpenie predávajúceho od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti predávajúci kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho alebo poštovou poukážkou. Odstúpenie predávajúceho od zmluvy sa však nedotýka jeho nároku na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu. Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je predávajúci oprávnený uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

VII. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adrese: infosalviakornati.sk) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len “subjekt ARS¨) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

VIII. REGISTRÁCIA/ZÁKAZNÍCKY ÚČET

Zákaznícky účet si môže pomocou registračného formulára kedykoľvek bezplatne vytvoriť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 16 rokov a má bydlisko v Európskej únii. 
Registrácia zákazníka však nie je podmienkou nákupu cez E-SHOP. 
Platnosť zákazníckeho účtu nie je časovo obmedzená. 
Zákazník svojou registráciou zároveň potvrdzuje svoju právnu spôsobilosť na daný úkon a prehlasuje, že uviedol správne a pravdivo všetky údaje a udeľuje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi SR, a to najmä so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len “Zákon¨) a Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679.
Na základe registrácie vykonanej na webovej stránke E-SHOPu môže zákazník pristupovať po autorizácii - zadaní svojej e-mailovej adresy a hesla do svojho užívateľského účtu, cez ktorý môže vykonávať objednávky tovaru a prezerať stav svojich objednávok a taktiež aktualizovať svoje údaje a tiež kedykoľvek zrušiť svoju registráciu.
Zákazník nie je oprávnený umožniť využívanie svojho zákazníckeho účtu tretím osobám.
Predávajúci môže zrušiť zákaznícky účet v prípade, keď zákazník/kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

 

Ponuka služieb informačnej spoločnosti (odber noviniek - newsletter, registrácia a vytvorenie zákazníckeho účtu) na webovej stránke www.salviakornati.sk je určená výlučne pre osoby staršie ako 16 rokov. Osoby, ktoré nedovŕšili vek 16 rokov, môžu tieto služby využívať len so súhlasom svojho zákonného zástupcu (rodiča).

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto VOP sú účinné od 1. 5. 2018 a akékoľvek zmeny v týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke www.salviakornati.sk.
V prípade, že niektoré z ustanovení alebo časť týchto VOP sa stanú neplatnými alebo nevymáhateľnými, zostáva platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení a časti týchto VOP nedotknutá.
Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy, ustanoveniami týchto VOP a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
V Topoľčanoch dňa 1. 8. 2018

Kontaktné údaje predávajúceho:

E-mail: info@salviakornati.sk

Tel. kontakt: +421 907 892 463

Reklamačná adresa: Oľga Danková, Mieru 1332/8, Topoľčany 95501

Zodpovedná osoba: Oľga Danková